Disclaimer

Disclaimer voor www.stepbystepcuracao.com
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.stepbystepcuracao.com, zoals
deze beschikbaaris gesteld door Stepbystepcuracao.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze
website
aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet
kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de
informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het
dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stepbystepcuracao is het niet
toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te
gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stepbystepcuracao.

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo
zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die
daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen
nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stepbystepcuracao
te mogen claimen of te veronderstellen.
Stepbystepcuracao streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks
deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of
onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige
vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om
deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige
voorafgaande medeling. Stepbystepcuracao aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de
disclaimer van www.stepbystepcuracao.com op deze pagina.